Privacy Statement Wijnsma Kozijnen B.V.
Inleiding
Wijnsma Kozijnen B.V. neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met wel doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Als je vragen hebt kun je altijd contact opnemen met info@wijnsmakozijnen.nl
Wie is Wijnsma Kozijnen ?
Wijnsma Kozijnen B.V. , kantoorhoudende te 9206 AX Drachten aan de De Steven 19 , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57317208.
Wijnsma Kozijnen B.V. is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wijnsma Kozijnen B.V. de verwerkingsverantwoordelijke.
Hoe gebruikt Wijnsma Kozijnen B.V. jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Wijnsma Kozijnen B.V. persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Wijnsma Kozijnen B.V. voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Wijnsma Kozijnen B.V. worden bewaard. Om het inzichtelijk te houden hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.
Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde Financiële administratie
Gegevens Bedrijfsnaam, factuuradres
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn 7 jaar wettelijk
Doeleinde Verlenen van de dienst zelf
Gegevens NAW-gegevens, e-mailadres, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermjn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Marketing
Doeleinde Nieuwsbrief
Gegevens Naam, e-mailadres
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde Social media marketing
Gegevens Naam, e-mailadres
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Wijnsma Kozijnen B.V. heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons hebt verstrekt.
Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage
Je kunt je eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als je de gegevens wilt zien die bij Wijnsma Kozijnen B.V. over je zijn vastgelegd kun je een verzoek tot inzage doen.
Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Wijnsma Kozijnen B.V. Je kunt verzoeken dat Wijnsma Kozijnen B.V. je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Wijnsma Kozijnen B.V. te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Wijnsma Kozijnen B.V. of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken ten die verwerking.
Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Wijnsma Kozijnen B.V. te verkrijgen Wijnsma Kozijnen B.V. zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Wijnsma Kozijnen B.V. je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
Reactie door Wijnsma Kozijnen B.V.
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@wijnsmakozijnen.nl. Wijnsma Kozijnen B.V. zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat Wijnsma Kozijnen B.V. een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Wijnsma Kozijnen B.V. je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.
Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Wijnsma Kozijnen B.V. verplicht is je gegevens de verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.
Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Wijnsma Kozijnen B.V. je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@wijnsmakozijnen.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Wijnsma Kozijnen B.V. jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@wijnsmakozijnen.nl. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.